Wykonanie szacunkowych kosztorysów inwestorskich uzbrojenia i urządzenia terenu dla docelowego zagospodarowania północnej części Wyspy Spichrzów

Kanalizacja deszczowa w ulicy Akacjowej w Gdyni

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania Schuberta, Rakoczego, Nowolipie

Przebudowa zabudowanego odcinka rzeki Chylonki od ulicy Św. Mikołaja do ulicy Hutniczej w Gdyni

Przebudowa pompowni hydroforowej Kameliowa i budowa 400 m wodociągu w Gdyni

Przeprowadzenie sieci CO DN2x400 pod obiektami przeprawy mostowej przez Regalicę w Szczecinie

Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej w południowo wschodniej części Chwaszczyna

Przebudowa kolektora sanitarnego "Zaroślak" w Gdańsku

Budowa magistrali łączącej Gdańsk-Osowa z gdańskim systemem wodociągowym - zad II

Zbiornik wody pitnej Kiełpino, przebudowa przepompowni Migowo, magistrala łącząca zbiornik Kiełpino z systemem wodociągowym Gdańska

Kanalizacja deszczowa i pompownia Wielopole w Gdańsku, odwodnienie Stadionu PGE Arena w dzielnicy Letnica w Gdańsku

System kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z głównymi układami dróg dla realizacji w/w systemów dla dzielnicy Św. Wojciech, Lipce

Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn

Koncepcja kolektora grawitacyjnego WM1 - Nowa Wałowa od węzła Marynarki Polskiej - Swojska do przepompowni Ołowianka

Kanalizacja sanitarna dla dzielnicy Święty Wojciech, Lipce i rejonów przyległych oraz w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku, zad. II,III,IV,V

Budowa drenażu wokół Hali Widowiskowo sportowej w Gdyni

Stacja uzdatniania wody Osowa, zbiornik Osowa, rozbudowa SUW Zaspa, przebudowa SUW i ujęcie Dolina Radości oraz SUW ujęcie Pręgowo

Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej”

Budowa magistrali wodociągowej DN400 Migowo- Kiełpino wraz z budową zbiornika wody Kiełpino

Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego - I etap realizacji

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kolincz- Owidz- Barchnowy oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Owidzu

Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Łostowice w Gdańsku

Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku Granicznego - budowa zbiornika "Orłowska II" i kolektora Granicznego

Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z dzielnic: Osowa, Barniwice, Klukowo, Rębiechowo w Gdańsku do kolektora Morena

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej

Rozbudowa systemu oczyszczania wód opadowych lotniska Malbork

Magistrala wodociągowa DN500 w Słupsku

Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Sobieszewskiej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami w miejscowości Skowarcz, Gmina Pszczółki z przepompowniami ścieków dla zlewni Skowarcz i Różyny

Kanał deszczowy DN600 w ul. Wielkopolskiej w Gdyni

Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Morskiej w Tolkmicku, wykonanie kanalizacji sanitarnej - zlewnia "B" Ka oraz budowa rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Grabinki.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków Skowarcz i Różyny gmina Pszczółki

Sieć wodociągowa w ul. Wawelskiej na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Osiedla Piastów w Gdańsku

Urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków z odladzania i odprowadzania wód deszczowych z terenu Portu Lotniczego w Gdańsku

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku

Aktualizacja programów rozbudowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej Miasta Olsztyn

Wydzielenie na sieci wodociągowej miasta Olsztyna stref ciśnieniowych

Alternatywny projekt zabezpieczenia odbioru wody na podzamczu Zamku Królewskiego w Warszawie

Modernizacja rurociągów w hali zasuw zbiornika czystej wody ZPW Pomorzany

Oczyszczalnia ścieków w Jastrzębiej Górze