Celem opracowania było przedstawienie możliwości rozwiązania struktury funkcjonalno-przestrzennej węzła integracyjnego krajowego Gdynia Główna wraz z określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejącego układu ulicznego w rejonie pl. Konstytucji.
 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
–    przebudowę rejonu pl. Konstytucji,
–    przebudowę ulic: Dworcowej, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna, Wójta Radkego oraz  budowę ulicy Nowej Węglowej a także łącznika Nowej Węglowej i Jana z Kolna wraz z przyległymi skrzyżowaniami.
        
Zadanie wynikało z potrzeby prawidłowego zagospodarowania węzła integracyjnego klasy krajowej Gdynia Główna, budowy ul. Nowej Węglowej jako układu komunikacyjnego odciążającego ruch ogólnomiejski Śródmieścia w tym bezpośredniego rejonu węzła integracyjnego Gdynia Główna. Akceptacja rozwiązań przez wszystkie odpowiednie jednostki organizacyjne będzie stanowić podstawę dla zamawiającego tj. Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni do ustalenia granicy pasów drogowych i rezerw terenu w ramach procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Konstytucji.
 
Obszar objęty opracowaniem obejmuje rejon istniejącego placu Konstytucji i otaczających ulic: Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna, Wójta Radkego, Starowiejskiej, Dworcowej i Podjazd. Teren ten jest obszarem północno-zachodniej części śródmieścia Gdyni graniczącej z obszarem portowym. Aktualnie, na rozpatrywanym terenie znajduje się zagospodarowany rejon placu przeddworcowego, który po remoncie budynku dworca kolejowego Gdynia Główna zostanie przebudowany do odpowiednich parametrów zwiększających przepustowość podsystemów zintegrowanych w tym węźle integracyjnym.
Cały omawiany obszar jest terenem płaskim o niewielkim spadku od wejścia do dworca kolejowego w kierunku północnym. Obecnie cały ruch ogólnomiejski tranzytowy z północnych dzielnic Gdyni do Śródmieścia Gdyni prowadzony jest po północnej stronie terenów kolejowych przed dworcem kolejowym co utrudnia jego prawidłowe funkcjonowanie.
 
Istotnym elementem rozwiązania rejonu węzła integracyjnego będzie budowa Nowej Węglowej w klasie ulicy zbiorczej 2x2 pasy ruchu, co wpłynie na eliminację ruchu ogólno- miejskiego tranzytowego z placu Konstytucji stanowiącego jednocześnie plac przeddworcowy węzła integracyjnego. Po realizacji Nowej Węglowej i powiązań poprzecznych do tej ulicy w stanie docelowym założono zmianę klasy i przekroju ulicy Dworcowej na ulicę L 1x2 pasy ruchu z pasem dzielącym w formie zabruku o szerokości 3.0 m. Takie rozwiązanie uspokoi ruch w tym rejonie i spowoduje wyeliminowanie większej części ruchu tranzytowego niezwiązanego z funkcjonowaniem węzła integracyjnego z pl. Konstytucji co zwiększy funkcjonalność i bezpieczeństwo ruchu w tym obszarze.