Celem opracowania było wykonanie projektów odwodnienia, oświetlenia i przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej w dzielnicy Gdynia Chylonia. Projekty BPBK w zakresie infrastruktury drogowej przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności terenu objętego opracowaniem oraz poprawią funkcjonowanie układu komunikacyjnego dzielnicy objętej rewitalizacją. Rozbudowa zdewastowanych i dziurawych nawierzchni dróg obniży poziom hałasu pojazdów z niej korzystających, tym samym poprawi komfort życia mieszkańcom.
W zakresie branży drogowej wykonano projekty dotyczące rozbudowy ulicy Świętego Mikołaja na północ od torów kolejowych, rozbudowę ulic Komierowskiego oraz Opata Hackiego, zagospodarowanie terenu wzdłuż garaży i zagospodarowanie terenu wokół budynków Zamenhofa 2, 4, 6, 10 i 14 oraz ul. Zamenhofa wraz z przylegającymi wjazdami.