Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa obejmowała obszar północnej części Śródmieścia, w kwartale ulic: Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego, Rzeźnickiej i Św. Jana.
Celem rewitalizacji było wydzielenie ciągów pieszych i pieszo jezdnych w rejonie zabytkowej tkanki miejskiej, poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczenie ruchu kołowego, poprawa jakości nawierzchni i jej estetyki, budowa parkingów dla zwiększenia możliwości parkowania w rejonie Śródmieścia, co stanowi element niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tkanki staromiejskiej. Inwestycja poprawi komfort komunikacji pieszej, uporządkuje komunikację kołową, zapewni miejsca postojowe, zazieleni teren, zmniejszy emisję hałasu i spalin, podniesie walory estetyczne i przyciągnie inwestorów, którzy odbudują zarówno istniejącą  jak i brakującą tkankę zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Ważnymi elementami inwestycji są też: budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej nawierzchnie, budowa oświetlenia, elementów małej architektury, wyburzenia obiektów kolidujących, nieestetycznych, zakłócających układ tkanki urbanistycznej, budowa kanalizacji dla potrzeb monitoringu wizyjnego oraz nasadzenia zieleni, której odpowiednio dobrana kompozycja podniesie estetykę zagęszczonej tkanki Starego Miasta.
Miasto Wejherowo otrzymało wyróżnienie II-go stopnia  w konkursie na „Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2012”.