Ulicę Stągiewną zaprojektowano z dwustronnym krawężnikiem kamiennym, granitowym ze stanu istniejącego uzupełniony nowymi krawężnikami o podobnych gabarytach oraz kolorze. Jezdnia jednokierunkowa, dwu pasowa szerokości 6m. Od strony północnej ul. Stągiewnej przewidziano budowę chodnika o szer. ok. 3,8m a od strony południowej chodnika o szerokości od 3,0 - 6.6m oraz stopnie wraz z pochylnią szerokości 2m. Dodatkowo, po południowej stronie ulicy Stągiewnej przewidziano miejsca postojowe do parkowania równoległego na chodniku wzdłuż jezdni. Skrzyżowania 4 wlotowe z ul. Chmielną oraz ul. Motławską. Skrzyżowanie z ul. Chmielną wyokrąglone łukami R=6m. Skrzyżowanie z ul. Motławską wyokrąglone łukami R=8m po stronie północnej oraz R=6m po stronie południowej. Na kierunku zachodnim z ul. Stągiewnej w kierunku południowym w ul. Motławską wprowadzono zabruk na ciasnym łuku z wyokrągleniem R=8m. Na ul. Chmielnej po stronie północnej ul. Stągiewnej przewidziano 2 miejsca postojowe do parkowania równoległego z prawej strony ulicy natomiast po stronie południowej 3 miejsca postojowe do parkowania równoległego z lewej strony ulicy.
Użyte materiały do budowy w większości pochodzą w miarę możliwości i zasobów ze stanu istniejącego. W sytuacji niedoboru w materiałach nawierzchniowych ze względu na braki w stanie faktycznym, do uzupełnienia zastosować materiał oryginalny, odzyskany w ramach innych robót lub materiał porównywalny z warunkiem proporcjonalnego wymieszania materiałów w nawierzchni. Materiał porównywalny powinien spełniać warunki porównywalne do istniejącego pod względem gatunku, formatu i faktury lica zewnętrznego stanowiącego płaszczyznę nawierzchni, dopuszcza się płomieniowanie kostki celem nadanie właściwości antypoślizgowych. Odcinki ul. Chmielnej i Motławskiej na północ od ul. Stągiewnej mają wyodrębnione miejsca postojowe ciągi piesze poprzez zastosowanie na krawędzi tych konstrukcji przez ułożenie dwóch pasów kostki kamiennej, przesuniętej względem kostki kamiennej na jezdni i chodniku.
 
Z uwagi na rangę historyczną oraz warunki wojewódzkiego konserwatora zabytków ulicę Stągiewną zaprojektowaną tak, aby doprowadzić ją maksymalnie do historycznego kształtu tzn. zniwelowano skarpę biegnącą obecnie po południowej stronie ulicy. Niweleta została maksymalnie podniesiona uwzględniając warunki terenowe (Budynek z filarami ul. Stągiewna 21) oraz obowiązujące przepisy i normy. Z uwagi na budynek z filarami zostały wprowadzone stopnie na pochylnie po drugiej stronie ulicy.