BPBK S.A Gdańsk Oddział  w Białymstoku opracowało projekt dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni chodników, budowę  kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia w ulicach: Warszawskiej, Kościelnej, Elektrycznej, Świętojańskiej, E. Orzeszkowej w Białymstoku.
 
Utrudnieniem w projektowaniu był fakt, że połowa projektowanego zakresu kanalizacji deszczowej  i oświetlenia nie była objęta planem miejscowym i dlatego biuro musiało opracować materiały do wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego.
Równolegle z projektem kanalizacji deszczowej był opracowywany projekt oświetlenia, który obejmował oprócz ul. Warszawskiej ulicę Kościelną, Elektryczną, Świętojańską, Orzeszkowej o łącznej długości ca 2,5 km.
 
Opracowanie dokumentacji projektowej na w/w ulice związane było z koniecznością  zachowania historycznego charakteru tego obszaru oraz opracowaniem szczegółów wymagających akceptacji konserwatora zabytków.