Celem opracowania było przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejących kolektorów sanitarnych i odcinka kolektora kanalizacji deszczowej zwyczajowo nazywanego Potokiem „Kołobrzeska” w celu rozwiązania ich wzajemnej kolizji w rejonie ul. Meissnera i Al. Jana Pawła II w Gdańsku.
Dokumentacja obejmowała:
 1. Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie:
 • budowy kolektora sanitarnego DN 1000 mm po trasie istniejącego kolektora sanitarnego o przekroju jajowym DN 800x1050 mm o długości 74,7 m;
 • budowy kolektora sanitarnego DN 700 mm po trasie istniejącego kolektora sanitarnego DN 700 mm o długości 92,4m;
 • budowy studzienek rewizyjnych na ww kolektorach w sąsiedztwie kolekotra deszczowego;
 • budowy odcinka kolektora deszczowego o wymiarach 4000 x 1200 mm po trasie istniejącego, zarurowanego odcinka kolektora deszczowego „Kołobrzeska” o wymiarach 1500 x 1500 mm;
 • budowy  komór rewizyjnych na w.w kolektorze z włączeniem istniejącego kolektora deszczowego 2 x DN 1800 mm;
 • przebudowy istniejącego bocznego kanału deszczowego DN 200 mm i włączenie do projektowanej komory rewizyjnej;
 • zabezpieczenia rurami dwudzielnymi linii kablowych nN-0,4kV i SN-15kV;
 • przebudowy odcinka magistrali wodociągowej DN 500 mm;
 • przebudowy odcinka wodociągu rozdzielczego DN 125 mm;
 • przebudowy urządzeń elektroenergetycznych;
 • odtworzenia nawierzchni drogowych;
 • wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowana inwestycją;
 1. Inwentaryzację zieleni
 2. Opinię geotechniczną
 3. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót