Teren wyznaczony granicami niniejszego opracowania obejmuje obszar o wielkości około 140 ha. Jest on zdominowany przez funkcje po-stoczniowe oraz kolejowe stanowiące istotny element zagospodarowanie portowego Gdyni. Jest to obszar w bliskim sąsiedztwie strategicznych korytarzy komunikacyjnych istniejącej Trasy Kwiatkowskiego oraz projektowanej Drogi Czerwonej, a także planowanej Obwodnicy Północnej Aglomeracji Gdańskiej – OPAT.
Główną oś komunikacyjną terenów Stoczni Gdynia w wariancie realizacyjnym stanowić będzie ulica Przelotowa połączona z układem ogólno miejskim. Wariant docelowy zakłada podłączenie układu drogowego z wariantu realizacyjnego do węzła z Drogą Czerwoną.
Koncepcja zagospodarowania zakłada podział terenu na sektory funkcjonalne, które wpisują się w istniejące uwarunkowania oraz istniejącą zabudowę. Wyznaczono sektor biurowy tzw. modernistyczny z dopuszczoną wysoką zabudową w formie dominanty wysokościowej. Następne strefy to sektor biurowy (zabudowa średniowysoka), sektor kolejowy na które składają się biura wraz z przestrzenią publiczną wkomponowaną w krajobraz infrastruktury kolejowej, strefę kulturalno wystawienniczą wykorzystującą budynek dawnej elektrociepłowni i zaadaptowanie go na nowe funkcje usługowe oraz przestrzeń przeznaczona na parking wielopoziomowy.