Ulice Szosa Ełcka i Narodowych Sił zbrojnych położone są w strefie peryferyjnej w granicach administracyjnych miasta Białystok. Na projektowanym odcinku ok. 2,5 km wyróżniono następujące główne typy krajobrazów miejskich: strefę wjazdową i podmiejską.
W wyżej wymienionych strefach charakterystycznymi zagadnieniami dotyczącymi ulicy jako wnętrza urbanistycznego są: krystalizacja i zaznaczenie wjazdu do miasta, problem przejść dla pieszych na drogach o przyspieszonym ruchu samochodowym, czy kwestia lokowania reklam i informatorów przydrożnych (billboardów), mogących w znacznym stopniu wpływać na ograniczanie widoczności, a co za tym idzie, bezpieczeństwa na drodze. Na obszarze usługowo - mieszkaniowym ulica stanowi strefę ochronną zabudowy mieszkaniowej od uciążliwości wywoływanych przez ośrodki przemysłowe i duże obiekty handlowe. W omawianej strefie powinna wykazywać cechy reprezentacyjności, których obecnie brak.
W stanie istniejącym elementami krystalizującymi przestrzeń ulicy są główne skrzyżowania, wraz z ich otoczeniem. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje forma przestrzenna, znajdująca się na przecięciu ulic: Narodowych Sił Zbrojnych i Al. Jana Pawła II. Ulokowana na wzniesieniu (ok. 2 m w stosunku do poziomu pasa drogowego) stanowi dominantę przestrzenną, którą należy zachować i wyeksponować.