Celem opracowania było wykonanie zbiorczej koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie dworców PKP i PKS w Białymstoku na podstawie analiz trzech koncepcji układu komunikacyjnego oraz propozycji wspólnego rozwiązania docelowego w ramach inwestycji.
Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyższym terenie wpłynie na:
  • poprawę przepustowości istniejącego układu drogowego, mającego znaczny wpływ na zmniejszenie czasów podróży a tym samym zmniejszenie kosztów podróży;
  • poprawę i lepszą koordynację pomiędzy poszczególnymi podmiotami zapewniającymi obsługę ruchu pasażerskiego w zakresie komunikacji zbiorowej w ruchu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • uporządkowanie ruchu autobusów komunikacji miejskiej poprzez bus-pasy;
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i ponadgabarytowych, dojeżdżających do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w obszarze miasta jak i poza nim;
  • uporządkowanie ruchu pieszych i rowerzystów poprzez budowę wydzielonych ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych.
Zakres opracowań projektowych obejmuje:
-  utworzenie centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworca PKP i PKS;
-    przebudowę ul. Św. Rocha z dedykowanymi pasami komunikacji zbiorowej;
-    przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino;
-    budowa łącznika pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino a ulicą Kopernika z dedykowanymi pasami komunikacji zbiorowej (Nowa Łomżyńska);
-    przebudowę ulicy Kopernika od skrzyżowania z ulicą Nową Łomżyńską do skrzyżowania z ulicą Łomżyńską i Młynową z dedykowanymi pasami komunikacji zbiorowej;
-    przebudowę ulicy Łomżyńskiej z dedykowanymi pasami komunikacji zbiorowej wraz z pozostawieniem rezerwy na przyszłą dobudowę estakady drogowej nad terenami PKP;
-    budową ulicy Młynowej od ulicy Łomżyńskiej do ulicy Kard. ST. Wyszyńskiego;
-    przebudową ulicy Zwycięstwa z dedykowanymi pasami komunikacji zbiorowej;
-    przebudową ulicy Kolejowej;
-    budowę tunelu dla komunikacji zbiorowej pod torami PKP;
-    profile podłużne;
-    przekroje konstrukcyjne – normalne z uwzględnieniem rodzaju konstrukcji i nawierzchni poszczególnych elementów drogi (jezdnie, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy).