Teren przeznaczony pod realizację nowego odcinka Al. I. J. Paderewskiego położony jest w strefie peryferyjnej w granicach administracyjnych miasta Białystok. Na projektowanym odcinku ok. 3,1 km wyróżniono następujące główne typy krajobrazów miejskich: strefę mieszkaniową, tereny przemysłowe, strefę zabytkową, obszar zabudowy rozproszonej oraz tereny zamknięte wraz z wjazdem do miasta.
W wyżej wymienionych strefach charakterystycznymi zagadnieniami dotyczącymi ulicy jako wnętrza urbanistycznego są: krystalizacja i zaznaczenie wjazdu do miasta, problem przejść dla pieszych na drogach o przyspieszonym ruchu samochodowym, czy kwestia lokowania reklam i informatorów przydrożnych (billboardów), mogących w znacznym stopniu wpływać na ograniczanie widoczności, a co za tym idzie, bezpieczeństwa na drodze. W strefie mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej ulica powinna wykazywać cechy reprezentacyjności, których obecnie (na istniejącym odcinku) brak.
W stanie istniejącym elementami krystalizującymi przestrzeń ulicy są głównie dominanty układu przestrzennego i zabytkowe zespoły zabudowy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje komin ciepłowni Białystok stanowiący swoisty punkt orientacyjny na dużym odcinku projektowanej ulicy i terenach do niej przyległych oraz zespół zabudowy zabytkowej przy ul. Starosielce.