Przedmiotem inwestycji była rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) CEDRON w Wejherowie (przy ul. Marynarki Wojennej 1) wraz z obiektami towarzyszącymi.

Projektowana inwestycja umożliwiła dostosowanie parametrów istniejącej SUW do prognozowanego wzrostu liczby mieszkańców Wejherowa (do roku 2030) i związanego z tym spodziewanego wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną.  Ponadto inwestycja przyczyniła się do poprawy niezawodności funkcjonowania systemu wodociągowego Wejherowa  a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej i tym samym do poprawy komfortu życia mieszkańców Wejherowa.

Z powodu reorganizacji struktur i systemu zarządzania oraz zmian technologicznych do likwidacji przeznaczone zostały: przylegający do hali SUW budynek socjalny i zaplecza technicznego, budynek chlorowni, budynek garaży, zasieki na żwir, przepompownię (w studzience) ścieków sanitarnych z budynku socjalnego, poletka do suszenia osadu, komory podziemne z armaturą i pomiarami przepływu, dwa zbiorniki wody uzdatnionej oraz maszt anteny radiowej.
 
Bryła istniejącego obiektu SUW została przebudowana z wykorzystaniem istniejącego budynku technologicznego przez dobudowana do niego, w miejscu powstałym po wyburzeniu zaplecza socjalnego i łącznika technicznego, dwukomorowego zbiornika wody uzdatnionej i dwukomorowego zbiornika reakcji.
 
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł ok. 16 mln zł. Zadanie to finansowane było wyłącznie ze środków własnych PEWIK GDYNIA i było realizowane w ramach zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” nr 13/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013-2015. Współwłaścicielem spółki PEWIK GDYNIA jest również miasto Wejherowo.
 
Nowa stacja uzdatniania zapewnia produkcję wody o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia.
 
Dzięki inwestycji mieszkańcy Wejherowa korzystają z czystej i zdrowej wody w najbliższych dziesięcioleciach i w ilości zapewniającej rozwój miasta.