Oczyszczalnia ścieków zajmuje obszar  ok. 18 ha . Zlokalizowana jest w południowo- zachodniej przemysłowej części miasta przy ul. Popowickiej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rów Rąbiński. Realizacja inwestycji bez wątpienia ma  bezpośredni wpływ na możliwość rozwijania funkcji uzdrowiskowej Inowrocławia dzięki znacznej poprawie stanu środowiska i pozytywny wpływ na stan zasobów przyrodniczych w województwie.
Do oczyszczalni dopływają ścieki z kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, także są dowożone do stacji zlewnej nieczystości płynnych. Ścieki poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu na kratach, w piaskownikach i osadnikach wstępnych oraz biologicznemu – w reaktorze, gdzie prowadzony jest proces zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu metodą osadu czynnego. Oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych następuje w osadnikach wtórnych radialnych. Osad nadmierny po zagęszczeniu kierowany jest do procesu dwustopniowej fermentacji metanowej, a następnie odwadniany. Uzyskany w procesie fermentacji biogaz jest wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne oczyszczalni.
 
Podstawowe parametry:
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna
Przepustowość oczyszczalni: około 30 000 m3/d