Obszar opracowania o powierzchni ok. 190 ha położony jest we wschodniej części miasta Elbląga, po wschodniej stronie rzeki Terkawki, przy drodze krajowej S22. Od południowego - wschodu poprzez drogę krajową S22 sąsiaduje z Gminą Elbląg, od północnego - wschodu fragmentarycznie z Gminą Milejewo, a od Zachodu wewnątrzmiejską granicę opracowania stanowi rzeka Terkawka.
W obszarze Terkawki przewiduje się stworzenie strefy pracy, w której skład wchodzić będzie centrum usług logistycznych (CUL) oraz obszary produkcyjno-usługowe. Centrum usług logistycznych to preferowana funkcja wiodąca w zagospodarowaniu terenu, obejmująca budowę bazy magazynów niskiego i wysokiego składowania, placów do składowania kontenerów, miejsc obsługi produktu itp.
Układ komunikacyjny w rejonie Terkawki opracowano uwzględniając zapotrzebowania komunikacyjne terenu, ukształtowanie wysokościowe terenu oraz uwarunkowania przyrodnicze. We wszystkich trzech wariantach geometria projektowanego układu drogowego na przedmiotowych terenach inwestycyjnych pozostaje taka sama.
W terenie Terkawki wyznaczono 4 główne strefy określające główny sposób użytkowania położonych w jej granicach obszarów: strefę logistyczno-produkcyjną, strefę produkcyjno-usługową, strefę usługową oraz strefę rekreacyjno-przyrodniczą