Zaprojektowano zbiornik retencyjny ziemny o skośnych skarpach z dnem przepuszczalnym, zlokalizowany w sąsiedztwie skrzyżowania nowej ulicy Nowy Świat z ul. Koziorożca.
W porze bezdeszczowej zbiornik będzie wypełniony woda na głębokość do 0,8 m. Intensywne opady, sprowadzane zaprojektowaną kanalizacją deszczową, powodować będą podnoszenie zwierciadła wody w zbiorniku. Zbiornik będzie napełniał się do poziomu użytkowego, a w szczególnych przypadkach obfitych i długotrwałych opadów deszczu do poziomu maksymalnego. Dla ochrony zbiornika przed przepełnieniem poziom maksymalny chroniony będzie jako nieprzekraczalny przelewem awaryjnym. Opróżnianie zbiornika będzie trwała kilka godzin. W zbiorniku opróżnionym pozostanie woda na wysokości 0,8 m.
Wokół zbiornika zaprojektowano drogę serwisową, w celu umożliwienia okresowej obsługi zbiornika i urządzeń podczyszczających wody opadowe. Przed wylotami kanałów dno zbiornika będzie utwardzone zgodnie z opracowaniem drogowym.
Droga serwisowa wokół zbiornika będzie pełniła również funkcję drogi spacerowej dla mieszkańców. Aby to umożliwić wokół zbiornika nie przewiduje się budowy ogrodzenia a skarpy zbiornika zaprojektowano o łagodnym nachyleniu.
W ramach opracowań drogowych wykonano projekty budowy poniższych ulic wraz z odwodnieniem
  • ul. Nowy Świat od rejonu przed skrzyżowaniem z ul. Zeusa do skrzyżowania z ul. Wodnika,
  • ul. Wodnika od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Galaktyczną oraz od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do włączenia w istniejącą ul. Wodnika,
  • ul. Koziorożca na odcinku od ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Jednorożca,
  • ul. „Nowej Koziorożca” na odcinku od ul. Jednorożca do ul. Niedziałkowskiego,
  • fragment ul. Jednorożca oraz fragment ul. Niedziałkowskiego i ul. Stara Koziorożca,
  • ul. Zeusa od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do ul. Junony,
  • ciąg pieszo-jezdny wokół projektowanego zbiornika,
  • ul. Nowa Spadochroniarzy od skrzyżowania z ul. Meteorytową do ulicy łączącej ul. Nową Spadochroniarzy z ul. Wenus wraz z tą ulicą,
  • ulic przyległych do projektowanego podstawowego układu drogowego ulic Nowy Świat – Koziorożca – Zeusa