Opracowania projektowe  obejmowały wykonanie projektów budowy przepompowni ścieków sanitarnych Olchowa, przy ulicy Olchowej w Redzie, gdzie zlokalizowana jest aktualnie eksploatowana przepompownia.    
Na rurociągu dopływowym do pompowni zaprojektowano budowę nowej studni S1 z zasuwą odcinającą, co umożliwia przełączenia dopływu ze starej pompowni do nowej. Zasuwa umożliwia także odcięcie dopływu ścieków.
Istniejący zbiornik przepompowni według opracowania zlikwidowano, a w jego miejsce zaplanowano budowę nowego zbiornika pompowni w formie zbiornika żelbetowego o średnicy wewnętrznej 3,0 m. W zbiorniku zaprojektowanej przepompowni zainstalowane zostaną 3 agregaty pompowe: dwa pracujące i jeden rezerwowy. Na wylocie z przepompowni projektuje się przepływomierz montowany w gruncie oraz armaturę, w postaci zasuw regulacyjnych i rozdziałem ścieków na dwa rurociągi tłoczne. Przewiduje się także spust ścieków z rurociągów tłocznych do zbiornika pompowni.