Zakres projektu obejmuje budowę III i IV Etapu obwodnicy miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 na odcinku od około 300m przed mostem (km 289+872,00 drogi krajowej nr 16) nad połączeniem jezior Ełk i Sunowo do włączenia w II etap obwodnicy Ełku w odległości 600m za istniejącym skrzyżowanie z ul. Kolonia.
Całkowita długość budowy obwodnicy w ramach Etapu III i IV wynosi ok. 4,8km. Projekt obejmuje wykonanie obwodnicy, węzła z DK65 (ul. Kajki), węzła z ul. Kolonia oraz dróg obsługujących tereny przyległe.
Projektowany odcinek nowego układu drogowego włączono na początku w istniejąca Drogę Krajową nr 16 w kierunku Olsztyna, na końcu w istniejący układ obwodnicy (koniec Etapu II), docelowo przewiduje się wybudowanie drugiej jezdni Etapu II obwodnicy miasta Ełk.
Na odcinku od km 0+000 do 1+040 projektuje się obwodnicę o przekroju ulicznym i klasie drogi głównej ruchu przyśpieszonego GP 1/2 (jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w każdym kierunku). Na odcinku 1+040 do 1+985 obwodnica o przekroju drogowym.
Na etapie III przewiduje się realizację obwodnicy klasy głównej ruch przyśpieszonego o przekroju 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).