Koncepcja ulicy Nowej Kosciuszki i Nowej Gdańskiej

Przebudowa ul. Andrzeja Struga w Szczecinie

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Al.. Zwycięstwa odc. Opera Bałtycka do wiaduktu Błędnik w Gdańsku

System kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z głównymi układami dróg dla realizacji w/w systemów dla dzielnicy Św. Wojciech, Lipce

Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Zakoniczyn

Koncepcja kolektora grawitacyjnego WM1 - Nowa Wałowa od węzła Marynarki Polskiej - Swojska do przepompowni Ołowianka

Studium wykonalności tras Nowa Kościuszki, Nowa Gdańska, Droga Zielona

Obiekty mostowe drogi ekspresowej S3 na km 0+000 do 21+000