Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Kielnieńskiej w Gdańsku Osowej

Rozbudowa systemu oczyszczania wód opadowych lotniska Malbork

Magistrala wodociągowa DN500 w Słupsku

Budowa kanalizacji sanitarnej na wyspie Sobieszewskiej

Studium wykonalności "Infrastruktura dostępu do Nabrzeża Przemysłowego"

Budowa drogi krajowej nr 42 na odcinku od ul. Krakowskiej do włączenia w ul. Legionów w Skarżysku – Kamiennej (od km 248+500 do km 249+743)