Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego oferuje kompleksowe prace projektowe w każdej fazie realizacji inwestycji budowalnej. Zarówno na etapie analiz, planowania, jak i projektowania oraz nadzoru nad realizowanym przedsięwzięciem.
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studia wykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie branży komunikacyjnej to budowy i przebudowy:
 
·         dróg i autostrad
·         miejsca obsługi podróżnych (MOP)
·         parkingów, parkingów wielopoziomowych
·         ścieżek rowerowych
·         baz transportowych
·         stacji benzynowych
·         linii tramwajowych
·         zajezdni tramwajowych i autobusowych
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         programy obsługi komunikacji zbiorowej
·         projekty organizacji ruchu i sterowania ruchem
·         projekty sygnalizacji świetlnej
·         analizy efektywności ekonomicznej tras i układów komunikacyjnych
·         ekspertyzy projektowe
 
Zespoły branży drogowej wykorzystują system m.in. Autocad, Civil 3D, MicroStation oraz InRoads do projektowania układów komunikacyjnych.
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studia wykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie branży mostowej to budowy i przebudowy:
 
·         mostów, wiaduktów, estakad
·         kładek
·         tuneli i konstrukcji inżynierskich
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         ekspertyzy mostów, wiaduktów, estakad, tuneli i konstrukcji inżynierskich realizowanych we wszystkich technologiach (stal, beton, konstrukcje sprężone, wiszące i powieszone)
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studia wykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie branży infrastrukturalnej to budowy i przebudowy:
 
·         sieci wodociągowych i zbiorników retencyjnych
·         sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
·         odwodnienia terenu
·         stacji uzdatniania wody
·         oczyszczalni i podczyszczalni wód opadowych
·         pompowni i przepompowni wody i ścieków
·         oczyszczalni ścieków według wymagań Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOśZNiL)
·         kompostowni, sortowni i spalarni
·         wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych
·         projekty zagospodarowania stref ochronnych wód
·         projekt sieci elektroenergetycznych
·         projekty sieci oświetlenia drogowego
·         projekty elektrycznych instalacji w obiektach kubaturowych
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         studia wykonalności
·         operaty wodno- prawne
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, studia wykonalności, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie branży architektonicznej to budowy:
 
·         obiektów przemysłowych (zajezdnie, bazy transportowe, obiekty zaplecza technicznego i przemysłowego)
·         budownictwa jedno i wielorodzinnego
·         budownictwa użyteczności publicznej
·         elementów małej architektury (w tym: zadaszenia węzłów integracyjnych komunikacyjnych, wiaty przystankowe i rowerowe, zadaszenia targowisk, rekreacyjne punkty wypoczynkowe)
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         rekonstrukcje obiektów zabytkowych
·         wnioski i materiały do wskazań i decyzji lokalizacyjnych
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze w zakresie branży urbanistycznej to:
 
·         analizy urbanistyczne,  w tym analizy komunikacji pieszej i potoków ruchu
·         Miejscowe Planowy Zagospodarowania Przestrzennego i założenia do MPZP
·         Studia i zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
·         planowanie przestrzenne (koncepcje zagospodarowania przestrzennego terenów postoczniowych, poprzemysłowych)
·         projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (place, skwery)
·         koncepcje programowo- przestrzenne adaptacji obiektów kubaturowych na nowe funkcje użytkowe
·         Programy Funkcjonalna Użytkowe
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         konkursy architektoniczne, urbanistyczne
 
Prace projektowe w szczególności inwentaryzacje, koncepcje, projekty budowalne i wykonawcze w zakresie branży architektury krajobrazu to:
·         inwentaryzacje zieleni oraz gospodarka istniejąca zielenią i drzewostanem
·         zagospodarowanie terenów wzdłuż tras komunikacyjny (w tym drogi, tereny kolejowe, tory tramwajowe, przepusty itp.)
·         zagospodarowanie parków, skwerów, bulwarów, ogrodów botanicznych,  ogrodów osiedlowych, terenów sportowych i placów zabaw
·         zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej
·         rewaloryzacje zieleni parkowej
·         rekonstrukcje założeń parkowo- ogrodowych
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         zagospodarowanie przestrzenne obszarów krajobrazu chronionego
·         opinie i ekspertyzy dendrologiczne
·         przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę
 
Prace projektowe w zakresie branży opracowania specjalistyczne to:
·         wielobranżowe koncepcje i opracowania
·         studia wykonalności
·         analizy kosztów oraz analizy ekonomiczne przedsięwzięć budowlanych
·         harmonogramy rzeczowo- finansowe realizacji inwestycji budowlanych 
·         koreferaty projektów budowlanych i wykonawczych
 
Dodatkowo wykonujemy:
·         wzmocnienia skarp i klifów
·         raporty ochrony środowiska, ochrony atmosfery i ochrony przed hałasem
·         Studia Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ)
·         Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP)
·         Raport Odziaływania na Środowisko (OŚ)
 
Dzięki wielobranżowemu zespołowi Biuro kompleksowo przygotowuje i opracowuje projekty budowalne i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacją związaną z przygotowaniem inwestycji do otrzymania pozwolenia na budowę.