Pytanie nr 9 i 10 i odpowiedź

Pytanie nr 9
Zamawiający wymaga w specyfikacji dwóch różnych konfiguracji 30 komputerów do projektowania. Komputer workstation jest droższym rozwiązaniem od zwykłego „składaka” i w związku z tym czy Zamawiający wymaga w ofercie wyceny dwóch konfiguracji do porównania?
 
Odpowiedź:
Nie, obie konfiguracje mają dotyczyć tylko komputerów 'markowych' bez konieczności porównania ze 'składakami'
 
Pytanie nr 10
W kryterium oceny 15% stanowi warunki gwarancji. W opisie Zamawiający wymaga tylko 5-6 lat gwarancji dla serwera. Co Zamawiający rozumie przez warunki gwarancji? Wsparcie techniczne dla komputerów czy może długość gwarancji dla komputerów?
 
Odpowiedź:
Warunki gwarancji -> okres gwarancji: serwery 5-6 lat , stacje robocze 5 lat, gwarancja Next Bussiness Day On Site + wsparcie techniczne świadczone przez producenta (rozmowa z konsultantem lub droga mailowa).

 

Pytanie nr 5,6,7,8 i odpowiedź

Pytanie nr 5
Czy komputery Back Office mają być dostarczone bez systemu operacyjnego?
 
Odpowiedź
Nie, interesuję nas system Windows 7  lub 8.1 Professional.

Pytanie nr 6
Czy firma posiadająca status Gold Partner producenta w zakresie Workstation oraz PC może brać udział w postępowaniu mimo że nie spełnia warunku „będące dystrybutorem serwerów, rozwiązań serwerowych, pamięci masowych (backup / storage)” . Chcemy przedstawić ofertę tylko w zakresie PC oraz Workstation.
 
Odpowiedź
Tak można przedstawić ofertę tylko w zakresie PC oraz Workstation

Pytanie nr 7
Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na pkt. 3 to jak się ma zapis dotyczący kryteriów oceny ofert: Partnerstwo producentów serwerów Dell, HP – 10%, ?
 
Odpowiedź
Jeżeli oferta ma dotyczyć tylko PC/Worksation to interesuje nas partnerstwo z HP, Dell.

Pytanie nr 8
Co zamawiający rozumie odnośnie zapisu: Warunki gwarancji – 15 % ? Czy długość gwarancji ? Czy rodzaj świadczenia gwarancji?

 
Odpowiedź
Dotyczy to długości gwarancji min. 3  lata Next Bussines Day on Site.

Pytanie nr 4 i odpowiedź

Pytanie nr 4:
Czy dopuścicie Państwo komputery klasy biznes dla projektanta (konfiguracja 1 i 2) z systemem operacyjnym Windows 8.1. Proffesional.
Windows 7 jest wycofywana z produkcji przez Producenta.
 
Odpowiedź:
Tak, dopuszczamy system operacyjny Win 8,1 Prof.

 

Pytanie nr 3 i odpowiedź

Pytanie nr 3:
Czy możemy przedstawić wyłącznie ofertę na dostawę komputerów?

Odpowiedź:
Tak, mogą Państwo przedstawić ofertę wyłącznie na dostawę komputerów.

 

Pytanie nr 2 i odpowiedź

Pytanie nr 2:
Czy w zapytaniu na Dostawa sprzętu komputerowego możemy przedstawić ofertę jedynie na 2szt. serwera?

Odpowiedź :
Tak, można przedstawić ofertę tylko na 2 szt. serwera.

Pytanie nr 1 i odpowiedź

Pytanie nr 1 :
Serwery HP nie posiadają możliwości zaoferowania serwerów z wbudowanym napędem przy zachowaniu ośmiu klatek dla dysków LFF czy w związku z tym Zamawiający dopuści napęd zewnętrzny ?
 
Odpowiedź :
Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny.

Sprzęt komputerowy

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku z siedzibą w 80-237 Gdańsk Wrzeszcz ul. J.Uphagena 27, zwane dalej Zamawiającym zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dostawy sprzętu komputerowego  o konfiguracji jak niżej:

 

2 x Serwer

Obudowa: Rack 2U na 8xHDD 3,5” z zasilaczami nadmiarowymi 750W Hot Plug (1+1);

Platforma: Dwuprocesorowa;

Przykładowy procesor: CPU: 2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.4 GHz 15MB Cache 1866MHz;

RAM: 32GB DDR4 2133MHz RDIMM ECC;

Kontroler dysków: sprzętowy SATA/SAS (Raid 0,1,10,5,6) + 1GB NV cache;

Dyski: 6x 600GB SAS 12G 15k obr/min 3,5” Hot Plug;

Napęd optyczny: DVDRW;

Karta sieciowa: 4x GbE (wbudowana);

Karta zdalnego zarządzania: klasy Enterprise;

Gwarancja producenta: 5-6 lat w miejscu instalacji NBD;

Inne: Szyny montażowe do szaf Rack 19”;

 

30 x komputer  klasy biznes dla projektanta  - pierwsza konfiguracja

Płyta główna Intel Q87 lub tej klasy

Procesor i7 4770

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 120 GB

Dysk twardy HDD 500 GB

Dedykowana karta graficzna zgodna Autocadem

Windows 7 pro w wersji polskiej

MS Office 2013 dla MSP

           lub

 

30 x komputer  klasy Workstation  dla projektanta – druga konfiguracja

Płyta główna Intel® C226 Chipset  lub nowsza

Procesor  Xeon E3-1226 v.3 lub nowszy

Pamięć RAM 32 GB ECC

Dysk twardy SSD 256 GB

Dysk twardy HDD 500 GB

Karta graficzna klasy nVIDIA Quadro

Windows 7 pro w wersji polskiej

MS Office 2013 dla MSP

 

5 x komputer klasy biznes dla Back Office

Procesor  i5

Pamięć  RAM 8GB

Dysk twardy HDD 500 GB

Dysk  SSD 120 GB

MS Office 2013 dla MSP

 

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postepowaniu udział mogą wziąć podmioty:

- będące dystrybutorem serwerów, rozwiązań serwerowych, pamięci masowych (backup / storage)
- mogące przedstawić listę referencyjną dotychczasowych klientów
- mogące oferować wsparcie techniczne dla sprzedawanych produktów (poza gwarancję producenta)

 

Kryteria oceny ofert:

Cena - 75%

Warunki gwarancji – 15 %

Partnerstwo producentów serwerów Dell, HP – 10%,
 

Termin składania ofert:

23 luty 2016 godz. 12:oo

na adres mailowy:           dn@bpbk.com.pl

lub pocztą na adres :      Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.

                                                               ul. J.Uphagena 27

                                                                 80-237 Gdańsk

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są  podmioty:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, Oferenci  nie mogą być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.