Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na 09.06.2021 r. godz. 11.00
 w Gdańskim Domu Nauczyciela w Gdańsku przy ul. J. Uphagena 28
 
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPBK S.A. 
 
 
 1. Otwarcie ZWZA oraz wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podsumowanie 70-lecia działalności BPBK S.A.
 5. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A. i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 10. Podział wyniku finansowego BPBK S.A. za 2020 r.
 11. Wprowadzenie w BPBK S.A. stosowania zasad rachunkowości dla małych przedsiębiorstw.
 12. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu BPBK S.A.
 13. Prezentacja kandydatów do Zarządu BPBK S.A. i ich programu działania.
 14. Wybory Zarządu BPBK S.A.
 15. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 16. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej i wybory Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad ZWZA.