Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na 25.04.2018 r. godz. 11.oo w siedzibie BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.
 
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPBK S.A. 
 
 
 1. Otwarcie ZWZA oraz wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
 4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A. i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 9. Wybory Zarządu  BPBK S.A.
 10. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 11. Przewidywany na 2018 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.