Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 26.04.2017 r. godz. 10.oo w siedzibie BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.
 
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPBK S.A. 
 
 
 1. Otwarcie ZWZA oraz wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
 4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A. i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 9. Wybory Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 10. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 11. Przewidywany na 2017 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.