Zarząd Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w restrukturyzacji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na 14.06.2019 r. godz. 11.oo w siedzibie BPBK S.A. przy ul. J. Uphagena 27.
 
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPBK S.A. 
 
 
 1. Otwarcie ZWZA oraz wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia
 4. Sprawozdanie Zarządu BPBK S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BPBK S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej BPBK S.A. i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej BPBK S.A.
 9. Podział wyniku finansowego BPBK S.A.
 10. Wykupienie akcji BPBK S.A. przez spółkę celem ich umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 ust. 5 KSH.
 11. Przewidywany na 2019 r. plan działań BPBK S.A.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie ZWZA.